(1)
Vitorio, B. da S. Lusofonia No Cinema. RLEC 2019, 6, 87-99|101.